hệ thống giáo dục của Canada

Thông tin giáo dục Canada dành cho những bạn có ý định du học

giao-duc-canada

Đại học: 4 năm hoặc 5 năm tùy chuyên ngành. Một số trường có thể cung cấp chương trình rút ngăn thời gian (fast track)